FANDOM


Moravský jazyk neboli moravština je západoslovanský jazyk, nejvíce příbuzný se slovenštinou a češtinou, poté polštinou a lužickou srbštinou. Patří mezi slovanské jazyky, do rodiny jazykú indoevropských. Dělí se na spisovnou moravštinu, určenou pro oficiální styk, a nespisovnou moravštinu, která zahrnuje dialekty (nářečí).

Moravsky mluví zhruba 4,1 mil. lidí. V dúsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 rocích hovoří moravsky aj desetitisíce emigrantú a jejich potomkú, zejména ve Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Austrálii, v Ukrajině a v řadě dalších státú.

Moravština je flektivní jazyk, vyznačující se komplikovaným systémem skloňování a časování. K písemným záznamúm použivá latinku, obohacenou o znaky s diakritikou.

Moravština néni doposud úředním jazykem ČR a Evropské unie.

Spisovný standard kodifikuje Ústav jazyka moravského.

Klasifikace Editovat

Moravština je slovanský jazyk, patřící do rodiny indoevropských jazykú. Spolem se slovenštinou a češtinou tvoří česko-slovenskou větev západoslovanských jazykú, mezi které patří ešče slezština, polština, kašubština a lužická srbština (horní a dolní).

Vztah moravštiny a češtiny Editovat

Moravština je blízká a vzájemně srozumitelná se češtinou. Rozdíly mezi těmito dvěmi jazyky sú ve slovní zásobě větší než v gramatice. Vzájemná srozumitelnost obouch jazykú je odhadována na 98 %.[zdroj?]

Slovní zásoba Editovat

Slovní zásoba je převážně slovanského púvodu. Moravština a příbuzná slovenština a čeština uchovávají až 98 % praslovanské slovní zásoby, nejvíce ve srovnání s ostatními slovanskými jazyky.

Jako u většiny evropských jazykú řada slov z oblasti kultury a vědy byla převzata z řečtiny (demokracia, parabola, typ) a latiny (škola, křiž, doktor, herbař) . Vzhledem k těsným historickým kontaktúm byla řada slov přejata z němčiny (knedlik, šunka, taška, bryle, rytiř). Z němčiny pochází řada slov z oblasti řemeslnického názvosloví aj slengu (hoblik, klempiř, ponk, šichta), mnoho slov proniklo do nespisovných vrstev jazyka (luftovat). V období národního obrození byla řada slov programově přejímána ze slovanských jazykú – polštiny (báj, věda, púvab, otvor), ruštiny (vzduch, přiroda, chrabrý) a j. Uměle bylo vytvořeno moravské odborné názvosloví, často doslovným překladem (kalky). Mnohé tyto pojmy se ujaly a sú běžně používány. Ruština pak obohacovala moravštinu s češtinou zejména v druhé polovici 20. storočí, zejména z politických dúvodú (sovět, kulak, chozrasčot, polárnik, rozvědka, celiny). Z italštiny pochází řada pojmú z oblasti hudby (duet, soprán, forte, piano), z francouzštiny slova týkající se mody (baret, blúza, manžeta). Angličtina púvodně byla zdrojem sportovních výrazú (fotbal, hokej, tenis), v současnosti z ní pochází mnohá slova z oblasti výpočetní techniky (softvér/software, hardvér/hardware) a mnoha dalších oblastí života.

Moravština přejímá slova aj z exotických jazykú, často prostřednictvím jiných jazykú. Z arabštiny pochází např. alkohol, kava, trafika, z turečtiny jogurt, klobouk, čapka, tasemnica, z čínštiny čaj, kečup, z hindštiny džungle či joga.

Pravopis přejatých slov závisí na míře zdomácnění:

  1. zdomácnělá slova mají zpravidla standardní pravopis přizpúsobený moravskému, např. telefon, televiza, radio, muzeum, kriket, akvarium;
  2. novější a méně používaná slova obvykle zachovávají púvodní pravopis, např. hardware, image, zvláštní skupinu představují citátová slova - výrazy, které si zachovávají púvodní pravopis a většinou aj výslovnost a zpravidla nepřijímají moravské koncovky, jako je např. lat. ecce homo, corpus delicti, in statu nascendi, ab incunabulis, dies irae, fr. aperçu, á propos, enfant terrible, tête à tête, vis-à-vis, potpourri, parvenu; laissez-faire, laissez-passer; ital. staccato, adagio, dolce far niente apod.).

Někdy se používá souběžně púvodní aj pomoravštěný pravopis, např. business aji byznys.

Nářečí Editovat

1 – českomoravská skupina
2 – středomoravská skupina
3 – východomoravská skupina
4 – lašská skupina (4a – lašskomoravská podskupina, 4b – lašskopolská podskupina)
5 – nářečně rúznorodé oblasti Viz též nářečí moravštiny.

Moravština má mnoho nářečí, která sú si navzájem většinou srozumitelná. Moravská nářečí se rozdělují do 4 skupin:

Pohraniční území osídlená před rokem 1945 Němci (tedy Sudety) jsou nářečně rúznorodá.

  • obecná hanáčtina
  • moravská slovenština
  • laština-->